Član knjižnice lahko postane vsak državljan Republike Slovenije ali tuj državljan, ki ob vpisu predloži osebni dokument. Ob vpisu novi član podpiše izjavo o pristopu k članstvu knjižnice. Z vpisom mladoletnih oseb se morajo strinjati starši oziroma skrbniki, ki podpišejo izjavo o vpisu. S podpisom vpisnice se oseba obveže, da bo ravnala v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

Mladoletniki, brezposelne osebe, invalidi ter člani Društva bibliotekarjev so oproščeni plačila članarine, plačajo le stroške izkaznice (po veljavnem ceniku). Brezposelni dokažejo status brezposelne osebe z ustreznim potrdilom.

Cena za članarino in izgubljeno izkaznico se določi s cenikom. Za zlorabo izkaznice je odgovoren lastnik. Izkaznica je neprenosljiva, uporablja jo lahko le član, na katerega se članstvo glasi. Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti prinašalca izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo. Za izdelavo izkaznice (po 18. letu) je potrebna fotografija, ki se ob predaji izkaznice vrne članu. Fotografijo, ki mora biti v jpg formatu, ime, priimek in naslov bivanja ter številko članske izkaznice nje mogoče posredovati tudi preko elektronske pošte: 

Strošek za nadomestilo izgubljene izkaznice krije član sam.

O izgubljenem gradivu ali izkaznici mora član takoj obvestiti knjižnico.

Spremembo osebnih podatkov (priimek, naslov, status) mora član takoj posredovati knjižnici.

Knjižničar ima pravico omejiti ali prepovedati uporabo vseh knjižničnih storitev, dokler član ne poravna vseh svojih obveznosti.

Pristopna izjava za otroke in mladino

Pristopna izjava za odrasle